NASTAVNI PLAN I PROGRAM SRPSKI JEZIK 1. CIKLUS

IDNaziv predmetaSemestar ECTS P+V
1. semestar             
1Staroslovenski jezik 11                5            2+2
2Teorija književnosti 1152+2
3Istorijska fonetika srpskog jezika142+1
4Ruski jezik 1142+2
5Srpska srednjovjekovna književnost 1152+2
6Srpska narodna književnost 1143+1
7Uvod u opštu lingvistiku132+0
2. semestar
8Staroslovenski jezik 2242+1
9Srpska srednjovjekovna književnost 2242+2
10Teorija književnosti 2242+2
11Srpska narodna književnost 2253+1
12Istorijska morfologija srpskog jezika 1242+1
13Ruski jezik 2242+0
14Opšta književnost 1253+2
3. semestar
15Srpska književnost renesanse342+2
16Fonologija i akcentologija srpskog književnog jezika352+2
17Istorijska morfologija srpskog jezika 2352+2
18Srpska književnost od baroka do klasicizma342+2
19Opšta književnost 2353+2
20Strani jezik:342+0
- Engleski jezik
- Njemački jezik
- Italijanski jezik
- Francuski jezik
- Češki jezik
21Izborni predmet u 3 semestru ( *spisak predmeta na dnu strane )332+0
4. semestar
22Istorija srpskog književnog jezika442+1
23Fonetika srpskog jezika452+2
24Istorija srpske kulture442+1
25Srpska književnost baroka442+2
26Srpska književnost predromantizma452+2
27Opšta književnost 3453+2
28Izborni predmet u 4 semestru ( *spisak predmeta na dnu strane )432+0
5. semestar
29Dijalektologija srpskog jezika 1542+1
30Leksikologija srpskog jezika542+2
31Srpska književnost romantizma563+2
32Morfologija srpskog jezika553+2
33Uporedna gramatika slovenskih jezika 1542+1
34Pedagogija543+0
35Izborni predmet u 5 semestru ( *spisak predmeta na dnu strane )532+0
6. semestar
36Srpska književnost realizma663+2
37Tvorba riječi srpskog jezika642+2
38Dijalektologija srpskog jezika 2652+2
39Uporedna gramatika slovenskih jezika 2653+1
40Metodika nastave srpskog jezika i književnosti 1673+3
41Izborni predmet u 6 semestru ( *spisak predmeta na dnu strane )632+0
7. semestar
42Sintaksa srpskog jezika 1752+2
43Stilistika srpskog jezika 1742+1
44Komparativno proučavanje južnoslovenskih književnosti 1 743+0
45Metodika nastave srpskog jezika i književnosti 2771+5
46Srpska proza 20. vijeka774+3
47Izborni predmet u 7 semestru ( *spisak predmeta na dnu strane )732+0
8. semestar
48Psihologija832+0
49Stilistika srpskog jezika 2842+2
50Sintaksa srpskog jezika 2853+2
51Komparativno proučavanje južnoslovenskih književnosti 2843+1
52Srpska drama 20. vijeka842+1
53Srpska poezija 20. vijeka843+2
54 Završni rad862+0
* Spisak izbornih predmeta:
- Antička mitologija i književnost
- Biblijski motivi u srpskoj književnosti
- Dubrovačka barokna drama
- Dubrovačka pastoralna drama 16. vijeka
- Istorija pisma, knjige i biblioteka
- Istorija prevođenja kod Srba
- Istorije srpske književnosti
- Jezik srpskih realista
- Književna morfologija
- Književna tematologija
- Književnost za djecu
- Lingvistika teksta
- Na margini srednjeg vijeka
- Naratologija
- Narodne balade
- Onomastika
- Ortografija
- Poetika humanizma i renesanse
- Postmoderna književnost
- Prevodna književnost srednjeg vijeka
- Srednjovjekovni književni likovi u likovnim predstavama
- Srpska književna kritika i esejistika 20. vijeka
- Srpska književnost 19. vijeka u BiH
- Srpska književnost i srpski filološki program
- Srpska narodna predanja
- Srpsko-slovenačke jezičke paralele
- Srpskoslovenska leksika
- Stilistika dramskog teksta
- Teorija romana
- Terenska istraživanja usmene književnosti
- Uvod u opštu i komparativnu književnost
- Uvod u teoriju proze
- Filološka analiza srpskoslov. tekstova